text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Behandling av personuppgifter vid företags köp av Clas Fixare tjänst genom Clas Ohlsons fixarkundtjänst


Allmänt

I detta avsnitt får ni kompletterande information om hur vi kommer att behandla era personuppgifter när ert företag köper en Clas Fixare tjänst på Clas Ohlson, samt hur du kan kontakta oss i samband med ett sådant köp.

Behandling av personuppgifter vid köp av Clas Fixare tjänst

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter vid köp av Clas Fixare tjänst från Clas Ohlson. Kontaktuppgifter till Clas Ohlson finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vid köp av Clas Fixare tjänst från Clas Ohlson kommer vi att samla in de personuppgifter som representant för företaget måste lämna till oss vid köpet vilket är namn samt adress, telefonnummer, e-postadress (som i vissa fall kan utgöra personuppgifter), samt uppgifter om köpt Clas Fixare tjänst och tid för köp. Därutöver behandlar vi även ditt personnummer i de fall ditt organisationsnummer är ditt personnummer, d.v.s. om du driver enskild firma.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Clas Ohlson behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina/ditt företags köp av Clas Fixare tjänst och kundtjänstärenden samt för följande ändamål:
1. För att administrera betalning och adressera fakturor;
2. För att möjliggöra transport av hantverkare eller annan serviceutövare, till företagets adress;
3. För att en hantverkare eller annan serviceutövare ska kunna kontakta företaget avseende en Clas Fixare tjänst som företaget köpt;
4. För att skicka statusuppdateringar avseende Clas Fixare tjänst till företaget;
5. För övrig kommunikation med företaget som kund där vi besvarar förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier);
6. För att uppdatera företagets adressuppgifter;
7. För att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till köpet/Clas Fixare tjänst;
8. För att efter genomfört köp kunna kontakta dig, genom t.ex. webbenkäter, intervjuer eller annars Clas Ohlson, för begäran om återkoppling rörande köpt Clas Fixare tjänst;
9. För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden till företaget;
10. För att kunna förbättra Clas Fixare tjänst så att den ger en bättre kundupplevelse.
För mer information om vår behandling av dina personuppgifter vid andra behandlingar än köp av Clas Fixare  från Clas Ohlson, vänligen se vårt Privacy Statement.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Representanter för företag
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter som representant för företaget är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla kontaktuppgifter till en representant hos våra företagskunder för de ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du som företagsrepresentant utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning görs särskilt med anledning av (i) att vi inte kan fullgöra dina skyldigheter enligt dessa villkor om inga kontaktuppgifter till en representant lämnas, och (ii) att så få personuppgifter som möjligt om kontaktpersonen behandlas och endast för att fullgöra avtalet mellan Clas Ohlson och företagskunden.

Enskilda firmor
För dig som driver enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vad gäller punkterna 1-6 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan att vi ska kunna fullgöra det avtal som din enskilda firma ingår med Clas Ohlson, dvs erbjuda din enskilda firma de fördelar som framgår i dessa villkor.

För punkt 7-10 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för företaget.

Anledningen till att den rättsliga grunden skiljer sig åt mellan enskilda firmor och andra företagskunder är att en fysisk person är avtalspart avseende enskilda firmor medan en juridisk person är avtalspart avseende övriga företagsformer (där företagsrepresentanten endast representerar den juridiska personen).

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du begärt rättning eller radering. Om vi genom dig eller på annat sätt får information om att du inte längre driver din enskilda firma, arbetar på företaget eller av annan anledning inte längre ska representera företaget kommer alla dina personuppgifter att raderas.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:
  • - Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
  • - Vår samarbetspartner Fixarpartner AB som kommer att utföra en del av tjänsterna inom Clas Fixare tjänst.
  • - Våra samarbetspartners avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster från tid till annan.
  • - Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.
  • - IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en)

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.
Vad gäller enskild firma har du även rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan ditt köp emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen om inte uppgifter till en annan representant hos företaget lämnas istället.
Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändring av villkor

Vi har rätt att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post, senast en månad före villkorsändringen träder i kraft. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på https://www.clasohlson.com/se/privacy-statement-clas-fixare-foretag.

Frågor?

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du läsa mer i vårt Privacy Statement https://www.clasohlson.com/se/privacy-statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till Kundservice Clas Ohlson - 7930 85 Insjön, E-post: kundservice@clasohlson.se, chatt: www.clasohlson.com, telefon: 0247-445 00.
Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.