text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Behandling av personuppgifter Club Clas


Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Club Clas. Kontaktuppgifter till Clas Ohlson finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att bli medlem i Club Clas, d.v.s. namn, e-postadress, adress, mobilnummer och personnummer. Vi behandlar även uppgift, som du lämnar till oss, om hur du önskar att bli kontaktad. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och ålder, för att registrera poäng vid köp samt för att uppdatera vårt medlemsregister med dina adressuppgifter. Vi hämtar och uppdaterar automatiskt dina adressuppgifter och andra uppgifter av generell karaktär som finns hos folkbokföringen och andra offentliga register (såsom boendeform, telefonnummer, kön, födelsedatum, begränsning av marknadsföring och innehav av fordon) via behörig och ackrediterad leverantör såsom Bisnode eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne. Vi inhämtar dessa uppgifter dels för att försäkra oss om att förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt medlem dels för att utföra och behandla resultatet av profilering enligt beskrivning nedan.

Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst via telefon, mejl, webb, eller vid besök i någon av våra butiker.

Om du väljer att lämna recensioner eller ställa frågor om produkter på vår webbsida sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.

Om du väljer att delta i klubbevent eller klubbtävling behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra eventet/tävlingen och hantera ditt deltagande samt de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med eventet/tävlingen.

Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress, detaljerad köphistorik och de andra personuppgifter som anges nedan och som krävs för att utföra och behandla resultaten från analyser som görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering.

Vad innebär profilering?

Som framgått ovan går medlemskapet i Club Clas bland annat ut på att vi kommer att anpassa erbjudanden och marknadsföring till just dig. Detta görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering. Profileringen innebär att vi kommer att använda dina personuppgifter till att analysera egenskaper, vanor och beteenden hos dig. Analyserna kommer att baseras på antal köp, kategorier av köp, vid vilken tid köp sker, information om utnyttjande av erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners, intressen, favoritbutik, boendeform och andra uppgifter av generell karaktär som finns i offentliga register och som hämtas via behörig och ackrediterad leverantör såsom Bisnode, beteende på hemsidan och beteende i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. 1. För att skapa ditt medlemskonto.
 2. 2. För att uppdatera dina adressuppgifter.
 3. 3. För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder för medlemskap i Club Clas.
 4. 4. För att beräkna dina bonuspoäng samt skicka ut dina bonuscheckar per post, sms eller e-post till dig.
 5. 5. För att utföra automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering i enlighet med beskrivningen ovan.
 6. 6. För att underlätta eventuella reklamationer.
 7. 7. För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden till dig.
 8. 8. För att bjuda in dig till och genomföra speciella klubbevents och tävlingar i din favoritbutik och online.
 9. 9. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt medlemskap.
 10. 10. För att kunna ge dig tillgång till vår plattform C/O Clas Ohlson där du kan köpa tjänsten Clas Fixare.
 11. 11. För att förbättra din kundupplevelse och utveckla vårt kunderbjudande till dig
 12. 12. För att få input från dig t.ex. genom kundundersökningar och paneldiskussioner kopplade till Club Clas och vårt erbjudande.
 13. 13. För att vid behov kontakta dig med erbjudanden om service eller förbättringar av produkter du tidigare reklamerat eller recenserat på webben eller i vår app.
 14. 14. För att kunna skicka riktade erbjudanden och rabatter avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster som erbjuds tillsammans med våra samarbetspartners.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller punkterna 1-10 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med Clas Ohlson, d.v.s. erbjuda dig de fördelar som framgår i dessa villkor

Vad gäller punkterna 11-14 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är märkta som obligatoriska i formuläret där du ansöker om medlemskap kommer vi inte att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt dessa villkor och du kan därmed inte bli medlem i Club Clas

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. om du varit en inaktiv medlem under den tidsperiod som anges under avsnittet ”Uppsägning av medlemskap” nedan) eller när du begärt utträde, rättning eller radering samt när ditt medlemskap i Club Clas upphör. Däremot sparas dina uppgifter (exempelvis köphistorik) så länge du fortsätter att vara en aktiv medlem i Club Clas för att kunna fullgöra våra skyldigheter som framgår av dessa villkor.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

 • - Myndigheter, exempelvis Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
 • - Företag som hanterar analys av marknadsföring och kundbeteenden, tryck och distribution av Clas Ohlsons marknadsföring och kundkommunikation, vilka kan variera beroende på geografiskt läge.
 • - Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.
 • - Våra samarbetspartners avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster från tid till annan.
 • - IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan ditt medlemskap emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Club Clas sker via e-post eller sms. Du har själv möjlighet att välja hur du önskar att bli kontaktad med information och erbjudanden under Mina sidor eller genom att kontakta oss. Du kan även när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick, via Mina sidor eller genom att kontakta oss. Dina bonuscheckar kommer dock att skickas ut per post, sms eller e-post (förutsatt att du inte emotsatt dig att få bonuscheckar via Mina sidor eller genom att kontakta oss).

Vill du ändra kommunikationskanal, få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det på www.clasohlson.se genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta Clas Ohlsons kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor).

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppsägning av medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare, och kan sägas upp när som helst. För att säga upp ditt medlemskap, vänligen kontakta Clas Ohlsons kundservice (se kontaktuppgifter nedan). Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Vi har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan om det finns sakliga skäl.

Har du inte registrerat något medlemsköp eller loggat in på din medlemssida på 24 månader upphör ditt medlemskap att gälla automatiskt och dina personuppgifter raderas, intjänade poäng förfaller och kvittohistorik försvinner. Detta gäller även om du själv väljer att avsluta ditt medlemskap.

Ändring av villkor

Vi har rätt att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att meddelas via e-post, senast en månad före villkorsändringen träder i kraft. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på www.clasohlson.com/se/terms-and-conditions-club-clas.

Behöver du kontakta oss?

Har du frågor om Club Clas, kontakta gärna din butik eller Clas Ohlsons kundservice:

Email: clubclas@clasohlson.se

Adress: Clas Ohlson AB, 793 85, Insjön

Tel: 0247-44500

För frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta gärna clubclas@clasohlson.se eller privacy@clasohlson.se.