text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Behandling av personuppgifter Clas Office


Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Clas Office. Kontaktuppgifter till Clas Ohlson finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss i egenskap av representant för företaget för att företaget ska kunna bli företagskund i Clas Office, d.v.s. namn, e-postadress, mobilnummer och hur du önskar att bli kontaktad. Därutöver behandlar vi även ditt personnummer i de fall ditt organisationsnummer är ditt personnummer, d.v.s. om du driver enskild firma.Om du anger personuppgifter till en annan person än dig själv när du ansluter företaget till Clas Office ansvarar du för att företagsrepresentanten tar del av dessa villkor och informationen om hur vi behandlar personuppgifter.

Vad innebär profilering?

Som framgått ovan går medlemskapet i Clas Office bland annat ut på att vi kommer att anpassa erbjudanden och marknadsföring till företaget. Detta görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering vilket innebär att vi kommer att använda personuppgifter avseende enskilda firmor samt företagsuppgifter till att analysera egenskaper, vanor och beteenden hos företaget. Analyserna kommer att baseras på antal köp, kategorier av köp, vid vilken tid köp sker, intressen, favoritbutik, antal anställda, företagsform, beteende på hemsidan och beteende i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som representant för företaget för följande ändamål:

 1. 1. För att skapa företagskontot i Clas Office.
 2. 2. För att adressera fakturor.
 3. 3. För att adressera nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden till företaget.
 4. 4. För att underlätta eventuella reklamationer.
 5. 5. För att skicka inbjudan till speciella Clas Office-events.
 6. 6. För att skicka riktade erbjudanden och rabatter anpassat efter företagets behov och inköpshistorik, d.v.s. marknadsföring baserad på profilering (gäller enbart för enskilda firmor).
 7. 7. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt medlemskap.
 8. 8. För att göra kundundersökningar kopplade till Clas Office.
 9. 9. För att vid behov kontakta dig med erbjudanden om service eller förbättringar av produkter du tidigare reklamerat eller recenserat på webben eller i vår app.
 10. 10. För att skicka riktade erbjudanden och rabatter avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster som erbjuds tillsammans med våra samarbetspartners.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Representanter för företag

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter som representant för företaget är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla kontaktuppgifter till en representant hos våra företagskunder för de ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du som företagsrepresentant utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning görs särskilt med anledning av (i) att vi inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor om inga kontaktuppgifter till en representant lämnas, och (ii) att så få personuppgifter som möjligt om kontaktpersonen behandlas och endast för att fullgöra avtalet mellan Clas Ohlson och företagskunden.

Enskilda firmor

För dig som driver enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vad gäller punkterna 1-7 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan att vi ska kunna fullgöra det avtal som din enskilda firma ingår med Clas Ohlson, d.v.s. erbjuda din enskilda firma de fördelar som framgår i dessa villkor. Vad gäller punkterna 8-10 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör
våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina
personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för
med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser
att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

Anledningen till att den rättsliga grunden skiljer sig åt mellan enskilda firmor och andra företagskunder är att en fysisk person är avtalspart avseende enskilda firmor medan en juridisk person är avtalspart avseende övriga företagsformer (där företagsrepresentanten endast representerar den juridiska personen).

För dig som driver enskild firma och inte accepterar de nya villkoren (maj 2018) kommer vi dock fortsätta att basera all behandling av personuppgifter på vårt berättigade intresse istället för fullgörande av avtal och inte utföra någon profileringsbaserad marknadsföring.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. om företaget varit en inaktiv företagskund under den tidsperiod som anges under avsnittet ”Uppsägning av medlemskap” nedan) eller när du begärt rättning eller radering samt när företaget upphör att vara företagskund i Clas Office. Om vi genom dig eller på annat sätt får information om att du inte längre driver din enskilda firma, arbetar på företaget eller av annan anledning inte längre ska representera företaget i Clas Office kommer alla dina personuppgifter att raderas.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

 1. - Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
 2. - Företag som hanterar analys, tryck och distribution av Clas Ohlsons marknadsföring, vilka kan variera beroende på geografiskt läge.
 3. - Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.
 4. - Våra samarbetspartners avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster från tid till annan.
 5. - IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vad gäller enskild firma har du även rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan företagskontot i Clas Office emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen om inte uppgifter till en annan representant hos företaget lämnas istället.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Clas Office sker via E-post eller SMS enligt det kommunikationssätt som du har valt. Du kan när som helst avregistrera dig och företaget från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

Vill du ändra kommunikationskanal, få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det på www.clasohlson.se genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta Clas Ohlsons kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor).

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppsägning av företagskonto

Företagskontot i Clas Office gäller tillsvidare, och kan sägas upp när som helst av endera part. För att säga upp företagskontot, vänligen kontakta Clas Ohlsons kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor). Företagskontot avslutas senast 30 dagar efter det att vi mottagit meddelande om uppsägning. Vi har rätt att när som helst säga upp företagskontot med omedelbar verkan.

Har företaget inte registrerat något köp på 24 månader avslutas företagskontot automatiskt och företagets uppgifter raderas, fakturamöjligheter förfaller och kvittohistorik försvinner. Detta gäller även om företaget väljer att avsluta företagskontot.

Ändring av villkor

Vi har rätt att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post, senast en månad före villkorsändringen träder i kraft. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på www.clasohlson.com/se/terms-and-conditions?SiteView=B2B.

Kontakt

Vid frågor om Clas Office, kontakta gärna din butik eller Clas Ohlsons kundservice:

Email: clasoffice@clasohlson.se

Adress: Clas Ohlson AB. 793 85, Insjön

Tel: 0247-44500

För frågor eller invändningar om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta gärna clasoffice@clasohlson.se eller privacy@clasohlson.se .

Tillbaka upp