text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Behandling av personuppgifter vid köp av Clas Fixare tjänst på C/O Clas Ohlson i butik och på hemsidan


Allmänt

Som kund får du tillgång till vår plattform C/O Clas Ohlson (”C/O Clas Ohlson”), där du kan köpa någon av våra service tjänster Clas Fixare (”Clas Fixare tjänst”). Clas Fixare tjänst kan även beställas i butik, via hemsidan www.clasfixare.se samt via de samarbetspartners som Clas Fixare från tid till annan samarbetar med. Clas Ohlson kan även, kostnadsfritt, erbjuda dig beställning av videorådgivning via Clas Ohlsons hemsida (”Clas Fixare Videokonsultation”). I detta avsnitt får du kompletterande information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter när du köper en Clas Fixare tjänst på C/O Clas Ohlson, på www.clasfixare.se, respektive Clas Fixare Videokonsultation via Clas Ohlsons hemsida, samt hur du kan kontakta oss i samband med ett sådant köp. Då du är medlem i Club Clas finner du mer information om behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för ditt medlemskap på vår hemsida under rubrikerna ”Behandling av personuppgifter Club Clas” på Privacy Statement.
För information om hur vi behandlar cookies hittar du vår Cookie Policy på Site Cookie Policy.

Behandling av personuppgifter vid köp av Clas Fixare tjänst

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid köp av Clas Fixare tjänst på C/O Clas Ohlson, i butik och på hemsidan clasfixare.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vid köp av Clas Fixare tjänst i butik, www.clasfixare.se samt på C/O Clas Ohlson kommer vi att samla in de personuppgifter som du lämnar till oss vid köpet vilket är ditt namn, din adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, uppgifter om köpt Clas Fixare tjänst och tid för köp, samt om du vill använda ditt Grön teknik, RUT- eller ROT-avdrag. Vid köp via samarbetspartners som förmedlar Tjänsterna hämtar vi in uppgifter om ditt namn, din adress, telefonnummer samt e-postadress direkt från samarbetspartnern. Efter genomförd beställning hämtar vi även in ditt personnummer direkt från dig. Personnummer använder vi för att kunna ansöka om Grön teknik, RUT- eller ROT-avdrag, göra en kreditupplysning vid order överstigande 10 000 kronor, för att säkerställa din identitet och ålder samt för att kontrollera dina adressuppgifter. Vi behandlar personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet och minimerar användandet av personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer. Vi kontrollerar dina adressuppgifter mot folkbokföringsregistret SPAR vid händelse att vi saknar din fullständiga adress eller vi uppfattar att lämnad adress är felaktig. När du kontaktar kundtjänst samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar om ditt ärende. Om du väljer att lämna recensioner eller ratings om C/O Clas Ohlson, eller väljer att ställa frågor om Clas Fixare tjänst, på C/O Clas Ohlson eller www.clasfixare.se sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor. Om du väljer att beställa Clas Fixare Videokonsultation samlar vi in och behandlar bild och uppgifter som du lämnar under videosamtalet. Vid order överstigande ett värde om 10 000 kronor tar vi en kreditupplysning, med hjälp av tredje part, om dig innan Clas Fixare tjänsten bekräftas och utförande påbörjas. När du kontaktar Clas Fixare för uppdragsförfrågningar via telefon eller formulär på clasfixare.se samlar vi in och behandlar de personuppgifter som du lämnar så som namn, telefonnummer och e-postadress samt eventuella bilder som du lämnar när du kontaktar oss.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Clas Ohlson behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina köp av Clas Fixare tjänst och kundtjänstärenden samt för följande ändamål:

1. För att administrera betalning;
2. För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder;
3. För att möjliggöra transport av hantverkare eller annan serviceutövare, till din adress;
4. För att en hantverkare eller annan serviceutövare ska kunna kontakta dig avseende en Clas Fixare tjänst som du köpt;
5. För att skicka statusuppdateringar avseende Clas Fixare tjänst till dig;
6. För att uppdatera dina adressuppgifter samt ta en kreditupplysning när ordervärde överstiger 10 000 kronor;
7. För att kunna ge dig support och kommunicera med dig avseende Clas Fixare Videokonsultation;
8. För att ansöka om grön teknik-, RUT- eller ROT-avdrag;
9. För att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till köpet/Clas Fixare tjänst/Clas Fixare Videokonsultation;
10. För att efter genomfört köp kunna kontakta dig, genom t.ex. webbenkäter, intervjuer eller annars genom C/O Clas Ohlson, för begäran om återkoppling rörande köpt Clas Fixare tjänst;
11. För att besvara de förfrågningar, såsom förfrågan om uppdrag, som kommer in till Clas Fixares kundtjänst eller formulär på clasfixare.se samt för övrig kommunikation med dig som kund där vi besvarar förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier).

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller punkterna 1-9 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med Clas Ohlson i samband med ditt köp. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att genomföra ditt köp. För punkt 10-11 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter som du lämnar till oss/som vi samlar in i samband med köp av Clas Fixare-tjänst tas bort senast 90 dagar efter vårt uppdrag är slutfört, om inte lagkrav (t.ex. bokföringslagen avseende köpebevis/faktura) kräver att dina uppgifter sparas längre. Om du väljer att beställa videokonsultation kan vi komma att spara video inklusive dina däri lämnade personuppgifter under tre månader i syfte att snabbare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss samt för att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till Clas Fixare Videokonsultation.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

• Myndigheter, exempelvis Polisen, vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
• Vår underleverantör Clas Fixare AB, som ingår i Clas Ohlsons företagsgrupp, samt andra från tid till annan anlitade underleverantörer till Clas Fixare AB som kommer att utföra en del av tjänsterna inom Clas Fixare tjänst.
• Appcenter som får information om din användning av C/O Clas Ohlson.
• Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.
• Kreditupplysningsbolag om order överstiger 10 000 kronor och Clas Ohlson tar en kreditupplysning på dig som kund för att bedöma din kreditvärdighet innan ordern bekräftas eller Clas Fixare tjänsten inleds.
• Inkassobolag om en faktura inte betalas i tid kan vi dela dina personuppgifter med inkassobolag för att driva in fakturan.
• Våra samarbetspartners About Time AB, SFDC Ireland Limited och Fortnox AB som tillhandahåller det administrativa systemen Timewave, Salesforce och Fortnox för bland annat bokningar och fakturering. Det finns personuppgiftsbiträdesavtal på plats med samarbetspartners och dess underbiträden.
• IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.
• Vi kommer att fakturera dig för köpt Clas Fixare tjänst via Clas Ohlsons administrativa system Timewave och Fortnox. Väljer du att köpa en produkt i samband med köp av Clas Fixare tjänst, kommer betalningstransaktionen ske mellan dig och Klarna. Hur Klarna behandlar dina personuppgifter framgår av Klarnas villkor.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag enligt vad som anges i detta avsnitt och som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vissa av våra samarbetspartners är baserade utanför EU som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana samarbetspartners samt i relevanta fall kompletterande skyddsåtgärder. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av våra berättigade intressen. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi enbart behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du ta del av vårt Privacy Statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller kundservice hos Clas Ohlson:

Clas Fixare AB
Epost: kontakt@clasfixare.se
Adress: Industrivägen 11, 171 48 Solna
Telefon: 0247-44499

Clas Ohlson AB
E-post: kundservice@clasohlson.se
Adress: 7930 85 Insjön
Telefon: 0247-44500
Chatt: www.clasohlson.com
Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.